دوشنبه 15 آذر 1400 شمسی /12/6/2021 9:47:33 PM

بیرونیت نوعی کانی معدنی است که به پاس خدمات ابوریحان بیرونی به علم کانی شناسی، به این نام در دنیا نامگذاری شده است.

پایگاه خبری بیرونیت دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات بوده و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران به فعالیت می پردازد.
صاحب امتیاز و مدیر مسوول: علیرضا بهداد
سردبیر: علیرضا بهداد 
مدیرفنی: جواد رزاقی
مدیر هنری: رامین براتی
مدیر بازرگانی و روابط عمومی: زهرا بهداد 
تحریریه: نیکو نورعلیزاده، مجتبی پورحبیبی، حمیدرضا بهداد، مهدیه بیات 
شورای سیاستگذاری: محمدمهدی بهکیش، محمدرضا بهرامن، لطفعلی بخشی، مهدی کرباسیان، علی شمس اردکانی، علی الماسی، حمید آذرمند، جعفر خیرخواهان،  ارغوان فرزین معتمد، آیه کاتبی