دوشنبه 4 بهمن 1400 شمسی /1/24/2022 4:49:47 AM
  • گروه مطلب:| خبر| تجارت| فارسی|
  • کد مطلب:30762
  • زمان انتشار:دوشنبه 15 آذر 1400-17:56
  • کاربر:
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر کرد:

بخش توزیع یکی از بخش‌های کلیدی در اقتصاد ایران است که با توجه به تسلط خدمات بر عرصه تولید کشور، سهم قابل توجهی در این بخش را داراست.
تحلیل وضعیت موجود نظام توزیع در ایران

به گزارش بیرونیت، به منظور تحلیل وضعیت موجود در نظام توزیع، به بررسی وضعیت حاکم بر اجزای نظام توزیع مشتمل بر ساختار بازیگران توزیعی از منظر برش‌های مختلف تحلیلی، شرایط حاکم بر سازماندهی و مدیریت و همچنین زیرساخت‌های پشتیبان (مشتمل بر زیرساخت‌های حقوقی) پرداخته شده است.

بررسـی نـکات برآمـده از بررسـی وضعیـت حاکـم بـر سـاختار بازیگـران توزیعـی در کشـور ملاحظـات زیـر را در تدویـن ســند جامــع توزیــع به دســت می‌دهــد: متوسـط رشـد سـالانه ارزش افـزوده در هـر دو زیربخـش پـس از سـال ۱۳۹۰ بـه شـدت کاهنـده بـوده اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه سـهم خدمـات توزیعـی از تولیـد ناخالـص داخلـی از ۱۹.۱ بـه ۲۰.۹ درصـد افزایـش یافتـه اسـت. معنـای دیگـر ایـن امـر، افزایـش فشـار خدمـات توزیعـی و فشـار هزینه‌هـای مربوطـه بـر سـایر بخشهاسـت.

در ایـن ارتبـاط مقایسـه آمـار رشـد ارزش‌افـزوده و رشـد قیمـت نیـز بـه خوبـی مبیـن شـکاف عمیـق میـان ایـن دو متغیـر اسـت. بـه سـبب سـهم بـالای بخـش توزیـع از مجمـوع اشـتغال کشـور (۱.۲۳ درصـد)، بخـش توزیـع از ظرفیـت بالایـی در تأمیـن اهـداف اجتماعـی (اشـتغالزایی) برخـوردار اسـت و در صـورت مواجهـه بـا چالـش، بـه سـرعت نمـود آن در رابطـه بـا نیـروی انسـانی شـاغل ظاهـر می‌گـردد. ایـن مسـاله زمانـی از اهمیـت بالاتـر برخـوردار می‌شـود کـه واقعیـات زیـر مـورد نظـر قـرار گیـرد:

• روند کاهنده بهره‌وری نیروی کار شاغل در بخش توزیع
• سهم بالای نیروی انسانی غیرمتخصص در بخش توزیع
برای مطالعه بیشتر به سایت itsr.ir مراجعه فرمایید.مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین